İstanbul’un İmar Yönetmeliği Değişti

İstanbul’un İmar Yönetmeliği Değişti

İstanbul İmar Yönetmeliği, 20 Mayıs 2018 tarihli 30426 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yönetmeliğe göre bazı değişiklikler şu şekildedir:

  • İstanbul İmar Yönetmeliği’ne göre uygulama imar planı olmayan veya mülkiyeti sorunlu olan alanlarda yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.
  • Parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemeyecek.
  • Kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılmaması ve sokak silüetinin korunması esastır.
  • Yoldan kotlandırılan ve bina arka köşelerinin zemin hizasındaki kotu yola göre 3.50 metreden daha düşük olan binalar 11 inci madde hükümlerine göre kademelendirme yapılabilecek.
  • Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunlu hale geldi.
  • İmar planlarında aksi hüküm bulunmadıkça yoldan kotlandırma esastır. Binalara kot verilirken binanın yola olan mesafesi önemli olacak.  Yola olan mesafenin, bina köşe noktalarına göre farklılık gösterdiği hallerde binanın yola en yakın noktası esas alınacak.
  • İmar planlarında su taşkın alanları için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya su ve kanalizasyon idareleri tarafından su taşkın analizi yapılarak belirlenen kret kotuna 1.50 metre ilave edilerek tespit edilen kotun altı iskân edilemeyecek.
  • Bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamayacak. Tereddüde düşülen konularda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya ilgili su ve kanalizasyon idaresinin görüşüne göre uygulama yapılacak.

Yeni İstanbul İmar Yönetmeliğini aşağıdaki butondan okuyabilirsiniz.