SSS

Ulaşım Master Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Şehrin mekânsal, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre ulaşım ihtiyaç ve talepleri ile sürdürülebilir gelişmeyi dikkate alarak; şehir ve yakın çevresinin ulaşım sistemini, ulaşım ağını, standart ve kapasiteleri ile ulaşımın türlere dağılımını, kara, deniz ve hava ulaşımı ve bu ulaşım türlerinin birbirleriyle entegrasyonu, bu türlere ait transfer noktalarını, depolama ve aktarma merkezlerini, ticari yük koridorlarını ve toplu taşıma güzergâhları ile gerektiğinde otopark, bisiklet ve yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik konularında gereken ayrıntıları belirleyen, toplu taşımaya ağırlık veren ve öncelikli kılan, kısa ve uzun dönemde ulaşım türlerine ait sorunlara çözüm önerilerini ortaya koyan, gerektiğinde şehrin üst ve alt kademe planları ile eşgüdümlü olarak hazırlanabilen, plan paftası ve raporuyla bir bütün olan planı ifade eder

Ulaşım ana planı şehrin ulaşımla ilgili tüm verilerinin toplanması, (trafik sayımları, hane anketleri, kamu kurum verileri, araç sayıları, yolculuk talepleri vb.) bunların analiz edilmesi ve şehrin ihtiyaçları ve yönelimine göre belirlenen hedeflerin karşılanması amacıyla yapılacak planlama çalışmalarıyla tamamlanır.

Ulaşım ve Trafik Etüdü Hangi Durumlarda İstenir?

Ulaşım ve Trafik Etüdü, yapılması planlanan karma kullanım, kompleksler ve ulaşım ve trafik yükü çekecek olan alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, ticaret merkezleri, organize sanayi alanları vb. tesisler için 50000 m2 üzerinde yapılan projelerde istenmektedir.

UKOME Nedir? Yetki Alanları Nelerdir?

UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir.

Bu amaçla;

a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,

c) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,

ç) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde (Değişik ibare:RG-25/4/2014-28982) engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla,

d) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,

e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla,

f) İlçe (Ek ibare:RG-25/4/2014-28982) belediyelerince (Mülga ibare:RG-25/4/2014-28982) (…) düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla,

g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,

ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle, görevli ve yetkilidir.

UTK Kararı Nedir? Nasıl Alınır?

İmar yönetmeliği ve otopark yönetmeliği, ilgili mevzuata göre UTK kararı ile, giriş-çıkış verilecek bina, tesis, hizmet ve otoparkları için gerekli belgeler hazırlanarak ilgili Belediyenin, yetkili müdürlüğüne teslim edilir. İlgili müdürlüğünde UTK kararını alınmasına ilişkin, bürokratik iş ve işlemlerin süreç takibi yapılır.

UTK kararı için istenen bilgi, belge ve projeler ile ilgili ekleri aşağıda verilmiştir.

I. Başvuru Dilekçesi (İletişim İçin Adres ve Telefon Yazılacak)

a) Alışveriş Merkezi, Konut, Site, vb. Yerlerde Tesis Unvanı Yazılacak

b) Başvuru Sahibinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c) Vekâletname (Noterden)

II. Tapu – Tapu Kaydı (Aslı ve Fotokopisi-İlgili Tapu Müdürlüğünden Temin Edilecek)

III. İnşaat İstikamet Rölövesi (İlgili İlçe Belediyesinden Temin Edilecek)

IV. Röperli Kroki (Yetkili LİHKAB’dan Temin Edilecek)

V. İmar Durum Belgesi (İlgili İlçe Belediyesinden Temin Edilecek)

VI. Parselin Fotoğrafı (Uydu Fotoğrafı)

VII. Vaziyet Yerleşim Planı (Proje Müellifi Tarafından Hazırlanacak)

VIII. Gerekli Hallerde Ruhsat Projesi

Trafik Sayımı Hangi Durumlarda İstenir?

Karayolları üzerinde seyir eden trafiğin sayılması işlemi olan Trafik Sayımı, performansa dayalı karar oluşturmak, veri merkezli karar oluşturmak, veri merkezli yönlendiricilikte, veriye dayalı problem çözmek, daha etkili karar mekanizması oluşturmak, kuruluşun performansını ölçmek için istenmektedir.

WhatsApp
Teklif Al!
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İletişime geçmek için lütfen "WhatsApp" kısmına tıklayınız.